บริการเช่าเวลาทางวิทยุ
 
 
 
 
 
 
บริการเช่าเวลาทางวิทยุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
    2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    4. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    5. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ส่วนกลาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-277-1219
เว็บไซต์ www.nbt.prd.go.th
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการทุกวัน
ส่วนภูมิภาค
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7-20 วันทำการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือประชาชนการบริการเช่าเวลาทางวิทยุ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar