ยุทธศาสตร์
  • ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและดำเนินงานของรัฐอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการกระจายเสียง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน


คะแนนโหวต :