วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน"

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของ กปส. มีดังนี้ 

1. กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน
2. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและดำเนินงานของรัฐอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการกระจายเสียง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar