สถานี :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค