พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น  อาจแบ่งได้เป็น 
๒ ส่วน.  ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบ 
ของตน  ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกส่วนหนึ่งคือ
การร่วมกับชาวไทยทุกคน  ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงาม
ในชาติบ้านเมือง.  จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย
ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.
                            ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน           
                           พระราชวังดุสิต


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar