นายกฯ สวมใส่เสื้อลายวัวลาน-ตาลโตนด ชมการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ สั่งการให้ มท. แก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ ของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้าน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)
.
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการแข่งขันวัวลาน ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของคนไทยที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน มีความเกี่ยวพันกับการทำนาปลูกข้าว อีกทั้งเป็นประเพณีที่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยนายกฯ และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ซึ่งการท่องเที่ยวที่นำเอาเรื่องราวทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาบอกเล่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
.
โดยนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการดูแลการแข่งขันกีฬาวัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน โดยที่การละเล่นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นการพนัน เพราะถือเป็น บัญชี ข. ของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐสามารถอนุมัติให้เล่นการพนันได้ และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://www.facebook.com/photo?fbid=914108167393219&set=a.360868569383851


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar