กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมนำโนรา-เซิ้งผีตาโขน บุกแดนซากุระ ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว Thai Festival Tokyo 2024 ครั้งที่ 24 วันที่ 11 – 12 พ.ค. 67 เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนและอัตลักษณ์ความเป็นไทย เผยแพร่ Soft Power ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว Thai Festival Tokyo 2024 ครั้งที่ 24 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2567
.
โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่า สร้างการรับรู้จากตลาดในต่างประเทศ เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
.
1) การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ โนรา ระบำกินรีร่อน รับขวัญข้าว เซิ้งผีตาโขน เป็นต้น โดยเฉพาะการแสดงโนรา เป็นการแสดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดย “โนรา” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกลำดับที่สามของไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและในประเทศไทยด้วย
.
2) การจับคู่ธุรกิจและออกร้านคูหาเพื่อสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ พร้อมการจัดทำ E-Catalogue และ กิจกรรมการออกร้านคูหาเพื่อสาธิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ อาทิ พวงกุญแจผ้าลายโขรามเกียรติ์ สุดน่ารัก กระเป๋า เครื่องประดับ รวมถึงเครื่องหอมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น

https://www.facebook.com/photo/?fbid=912842224186480&set=a.360868579383850


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar