เปิดค่ายเยาวชน NEW(S) GEN LEADER CAMP ปั้นเด็กยุคใหม่รู้ทันสื่อ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน NEW(S) GEN LEADER CAMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ณ ลานวงกลม ชั้น 1 สถาบันการประชาสัมพันธ์

.

โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามหลักสูตรของกรมประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในยุค Digital พร้อมมีความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะข่าวปลอม (Fake News) ได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงออกในความสามารถด้านต่างๆที่ตนเองมี เพื่อให้เด็กๆ เป็นเด็กที่มีความทันสมัย กล้าคิด กล้าแสดงออก เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถโดดเด่น

.

ด้าน น.ส.สรรค์ชนก ตันสุวรรณวงค์ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า รู้สึกประทับใจมาก ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆ จากหลายภูมิภาค หลายจังหวัด ที่มาร่วมกันเรียนรู้ และนำความรู้ให้ได้ไปพัฒนาตนเอง และต่อยอดสู่การนำไปพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการดูแลที่อย่างดีจากเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงในโครงการตั้งแต่ตนเองยังเดินทางมาไม่ถึงที่สถาบันการประชาสัมพันธ์

.

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้กับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 154 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 76 คน และรุ่นที่ 2 อีก 76 คน โดยเป็นการคัดเลือกจาก portfolio และผลงานที่ส่งเข้ามาประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะใช้เวลาร่วมกันในค่ายตลอด 4 วัน 5 คืน (23-26 เมษายน 2567) เพื่อทำกิจกรรม Workshop การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกัน โดยก่อนการสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกันผลิตชิ้นงาน Short Form "TikTok" ในหัวข้อ "Soft Power บ้านฉัน" เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วย

https://www.facebook.com/photo?fbid=899205035550199&set=a.360868569383851


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar