พม. เปิดยื่นรับสิทธิครอบครัวอุปถัมภ์ เดือนละ 2,000-3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คน เพื่อช่วยผู้สูงอายุยากจน-ถูกทอดทิ้ง เปิดรับยื่นคำร้องภายใน 15 พฤษภาคมนี้ เป้าหมาย 1,107 ราย

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดทำโครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในวาระท้ายและครอบครัวมีฐานะยากจน

.

โดยในปีงบประมาณ 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,107 ครอบครัว เพื่อนำไปสนับสนุนเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คน หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและเหมาะสมที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็จะได้รับเดือนละ 3,000 ต่อผู้สูงอายุ 1 คน

.

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จะยื่นรับเงินดังกล่าว ผู้สูงอายุต้องมีฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล เช่น ถูกทอดทิ้ง อยู่เพียงลำพัง รวมไปถึงบุตรหรือญาติไม่สามารถเลี้ยงดูแลได้ เพราะมีรายได้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ครอบครัวที่มีจิตศรัทธา แต่ขาดกำลังทรัพย์ก็สามารถยื่นเรื่องเข้ามาดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนถูกทอดทิ้งได้เช่นกัน โดยจะได้รับการสนับสนุนเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาทไปจนกว่าผู้สูงอายุจะเสียชีวิต หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือบุตรหลานมีความพร้อมที่จะรับไปดูแล

.

สำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวยื่นคำขอรับการสนับสนุนที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ส่วนต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ยื่นได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้

.

จากนั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งที่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 1,107 ครอบครัว โดยการพิจารณาคัดเลือกจะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้ เพื่อให้เงินถึงมือครอบครัวอุปถัมภ์โดยเร็วที่สุด ส่วนครอบครัวอุปถัมภ์ที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจะรวบรวมเพื่อเป็นฐานในการขอรับการจัดสรรงบเพิ่มให้ได้มากที่สุดในปี 2568 ต่อไป

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=898948895575813&set=a.360868579383850


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar