การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง

ปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง หรือรถตู้โดยสาร ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์ มาใช้ในการรับจ้างเช่าเหมา เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปติดธุระยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การว่าจ้างใช้รถผิดกฎหมายดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายแล้วผู้ ว่าจ้างยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากรถตู้โดยสารส่วนบุคคล มิได้มีการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับรถโดยสารไม่ประจำทาง ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และยังไม่ได้จัดให้มีการทำประกันภัยเพิ่ม จากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคนในแต่ละครั้ง และไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

ท่านผู้ฟังครับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งการได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองและชดใช้ความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดกรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือในการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารรับจ้างเช่าเหมาที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อย่างถูกต้อง โดยสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นพื้นสีเหลืองที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 30-34 และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นพื้นสีขาวที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 36 ถึง 39 สำหรับรถตู้โดยสารชนิดพิเศษรถตู้ VIP และขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ก่อนออกเดินทาง ต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามที่ตกลงกัน และถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตขับรถไม่ถูกต้อ งผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.co.th หัวข้อ บริษัทรถเช่าเหมาที่แนะนำ

2. วางแผนการเดินทาง หรือเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางสูงชันหรือคดเคี้ยว

3. คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะเดินทาง และตรวจสอบควบคุมพฤติกรรมคนขับรถ ไม่ให้ขับรถเร็วและชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด มีการพักผ่อนเพียงพอ หากคนขับรถฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขับรถประมาท เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้ตักเตือน หรือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือแจ้งศูนย์ควบคุมผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จบบทความประจำวัน เรื่อง “การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง”

เรียบเรียงโดย ยุทธพร บานเย็น

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก


ไฟล์เอกสารประกอบ
05 พ.ค. 67 การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar