แก้ไข ดัดแปลงไฟหน้า โคมไฟท้ายรถ มีความผิด

              การดัดแปลงแก้ไขไฟหน้าและไฟท้ายรถให้มีความสว่างจ้าเกินกว่าปกติ หรือมีสีสันที่แปลกตานั้น ผิดกฎหมาย!! เจ้าของรถยนต์ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเลี่ยงความไม่ปลอดภัยอันตรายบนท้องถนน และยังเป็นการรบกวนสายตาผู้ร่วมทางอีกด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟหน้า - ท้ายรถที่ถูกต้อง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดระบบการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การติดตั้ง ขนาด หรือ             

จำนวนของอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ดังนี้
            - โคมไฟแสงพุ่งต่ำได้ไม่เกิน 2 ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน 2 ดวง
            - มีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป
            - อยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา
            - สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
            - มีทิศทางการส่องสว่างไปด้านหน้า โดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวาหรือส่องขึ้นสูงเกินไป จนทำให้รบกวนสายตาผู้อื่น

โคมไฟหยุดต้องเป็นสีแดง
            - สม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ
            - ติดตั้งที่ด้านท้าย จำนวน 2 หรือ 4 ดวง

โคมไฟส่องป้ายทะเบียนเป็นแสงขาว
            - จำนวน 1 หรือ 2 ดวง ติดตั้งที่ป้ายทะเบียน

โคมไฟเลี้ยว
            - แสงสัญญาณกระพริบสีอำพัน
            - ติดที่ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2 หรือ 4 ดวง

              การดัดแปลงไฟหน้าและไฟท้าย นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 ต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะถูกให้แก้ไขจนแล้วเสร็จ

ข้อมูลจาก : -ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดระบบการทำงานประสิทธิภาพการทำงาน การติดตั้ง ขนาด หรือจำนวนของอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12 มาตรา 60
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 มาตรา 148
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มาตรา 39


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar