พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

           แม้ในเมืองไทยเราจะกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ชัดเจน ทั้งตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชนหรือราชการ รวมถึงพิมพ์คำเตือนถึงโทษภัยของบุหรี่ไว้บนซองอย่างชัดเจน และกำหนดว่าจะขายให้กับใคร ที่ไหนได้บ้าง แต่ก็ยังมีนักสูบอีกมากที่ละเมิดกฎหมายทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 • ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  หากฝ่าฝืนขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  รวมถึงการห้ามแบ่งขายบุหรี่ เพราะการแบ่งขายบุหรี่เป็นมวน ๆ ทำให้ราคาขายบุหรี่ถูกลง ส่งผลให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายขึ้น หากฝ่าฝืนมีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 40,000 บาท
   
 •  ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
  ที่ผ่านมา หากเจอคนสูบบุหรี่ในร้านอาหาร ตลาด หรือสถานีขนส่งต่าง ๆ คุณอาจไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร แต่ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่เหล่านั้น มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และควบคุมไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ดังนั้น คุณสามารถเดินเข้าไปบอกพวกเขาให้จัดการตามกฎหมายได้ หากฝ่าฝืน เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่นั้น มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 3,000 บาท

  ส่วนผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 3,000 บาท

ข้อมูลจาก : - พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา 46 มาตรา 53 มาตรา 65 มาตรา 67 มาตรา 70
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มาตรา 39


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar