ลักพระ ทั้งบาปและรับกรรมหนัก

เมื่อที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนามีคนลักไปครอบครองหรือจำหน่าย นอกจากจะเป็นการทำร้ายจิตใจให้กับผู้ที่นับถือแล้ว หากไม่นับว่าเป็นบาปกรรมตามความเชื่อที่จะติดตัวผู้นั้นไป ผู้ที่กระทำความผิดนี้จะต้องโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป หรือวัตถุดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บาท

ถ้าการกระทำความผิดได้กระทำในวัด สำนักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 -15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar