วันเด็กสากล

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “วันเด็กสากล” ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในปี พ.ศ. 2497 หรือเมื่อ 69 ปีมาแล้ว องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเด็กสากล” (World Children’s Day) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปรับปรุงสวัสดิภาพในชีวิตของเด็กทั่วโลก นอกจากนี้วันที่ 20 พฤศจิกายน ยังมีความสำคัญคือเป็นวันที่สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติประกาศใช้สิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2502 และเป็นวันที่ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2532 อีกด้วย ครับ/ค่ะ ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนรวมทั้งพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครู แพทย์ พยาบาล ผู้นำรัฐบาล และนักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้นำทางศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้นำทางธุรกิจ และนักการสื่อสาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนเอง ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้วันเด็กสากลส่งเสริมคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ สำหรับประเทศไทย การปรับปรุงสวัสดิภาพของเด็กยังคงเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ เรียกร้องและเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐบาล ชุมชน และครอบครัว ยังต้องดำเนินการต่อไป เพราะยังคงพบสถิติเด็กถูกละเมิดสิทธิและถูกกระทำความรุนแรงอยู่สูงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 โดยรัฐบาลไทยและยูนิเซฟ พบว่า 75% ของเด็ก อายุ 1-14 ปี เคยถูกลงโทษทางร่างกาย หรือจิตใจโดยผู้ใหญ่ในบ้าน ดังนั้น วันเด็กสากล เป็นโอกาสที่พวกเราแต่ละคนจะช่วยกันรณรงค์และเฉลิมฉลองสิทธิเด็ก ชวนกันพูดคุย และริเริ่มกิจกรรมที่จะทำให้โลกของเด็กน่าอยู่มากขึ้น โดยเฉพาะโลกในครอบครัว สำหรับชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเชิงบวกในประเทศไทย ควรใช้โอกาสนี้รณรงค์และส่งเสริมเรื่องการเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เลี้ยงดูเด็กเพื่อลดการละเมิดสิทธิและกระทำความรุนแรงต่อเด็ก โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่สร้างขึ้นมามากมายที่มุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เลี้ยงดูเด็ก ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก รวมถึงหลักสิทธิเด็กสากล เรียกโดยรวมว่า “การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก” ผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยเฉพาะหลักสูตรการอบรมแก่ผู้ดูแลเด็กที่มีงานวิจัยรองรับและมีการประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ ยิ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและรับรองผลให้แก่ผู้นำไปใช้ว่ามีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ลดปัญหาพฤติกรรมเด็ก ลดความเครียดของผู้เลี้ยงดู และสามารถสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู ซึ่งจะสามารถลดการละเมิดสิทธิเด็กได้ และยังมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจและสามรถเคลื่อนไหวได้เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สุขภาพจิต การศึกษา การยุติการเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ เชื้อชาติ เด็ก ๆ จากทั่วโลกกำลังส่งเสียงเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ช่วยสร้างอนาคตที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง มีความเท่าเทียมและยอมรับทุกคน ท่านผู้ฟังครับ/คะ ทั้งนี้ เราสามารถเริ่มต้นได้จากที่ ๆ เราอยู่ ใช้สิ่งที่เรามี ทำในสิ่งที่เราทำได้ เพื่อช่วยกันลดความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิของเด็ก เพื่อเราจะร่วมกันสร้างเด็กที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิตที่สามารถเติบโต ไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศและของโลกต่อไป ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “วันเด็กสากล” เรียบเรียงโดย จิดาภา ศศิธรภัทร์ / เตชินท์ มัชฌันติกะ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : https://www.thaipositiveparentingcommunity.org/


ไฟล์เอกสารประกอบ
20 พ.ย. 66 เรื่อง วันเด็กสากล.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar