18 มกราคม วันกองทัพไทย

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “18 มกราคม วันกองทัพไทย” ท่านผู้ฟังครับ/คะ วันที่ 18 มกราคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวงการทหารของไทย ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะกับพระมหาอุปราชาของพม่า และชัยชนะในครั้งนั้น ส่งผลให้ข้าศึกไม่กล้าเข้ามารุกรานไทยทุกทิศทางเป็นเวลาถึง 150 ปี ซึ่งตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 คำนวนได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ซึ่งเดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2523 ต่อมาในภายหลัง ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในปัจจุบันจึงได้ถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย” และวันกองทัพบก โดยในวันดังกล่าวจะมีพิธีสวนสนามสาบานธง เป็นพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทางทหาร เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย และเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “18 มกราคม วันกองทัพไทย” เรียบเรียงโดย ซัลวาตี อาแวโซ๊ะ / เตชินท์ มัชฌันตะกะ นำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา: www.wing6.com


ไฟล์เอกสารประกอบ
18 ม.ค. 66 เรื่อง 18 มกราคม วันกองทัพไทย.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar