ขั้นตอนการให้บริการเช่าเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการให้บริการเช่าเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

การประสานงานเพื่อขอเวลาออกอากาศ
1.ผู้รับบริการประสานงานขอข้อมูลสอบถามช่วงเวลา งบประมาณ และรูปแบบการเผยแพร่ เช่น การอ่านข่าว ประชาสัมพันธ์ สปอต สารคดี และสัมภาษณ์เป็นต้น
2. ผู้รับบริการทำหนังสือขอเช่าเวลา เผยแพร่กิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานนั้นๆ (ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ขอรับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจะต้องการขอเอกสารใบเสนอราคา และเอกสารของ สถานีฯ เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง)
3. ผู้ให้บริการตรวจสอบช่วงเวลา ตามคำขอของผู้รับบริการจัดทำใบเสนอราคา และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ผู้ให้บริการจัดทำหนังสือตอบรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการ ชำระค่าบริการ (กรณีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ)
5. ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีฯ พร้อมแนบเอกสารการ ประกอบธุรกิจของบริษัท (กรณีของภาคเอกชน)
6.ผู้ให้บริการ โดยฝ่ายผังรายการและควบคุมรายการ เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสถานีฯ และลงนามในสัญญา/ ใบสั่งจ้าง หรือแบบคำขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ของสถานีฯ เพื่อดำเนินการเผยแพร่รายการ
7. ผู้ขอรับบริการชำระเงินค่าเผยแพร่ตามอัตราค่าให้บริการ

การเผยแพร่ออกอากาศ
1. วางแผนการออกอากาศตามช่วงเวลาและข้อตกลงของหน่วยงานที่ขอรับบริการ
2. ผู้รับบริการส่งวัสดุประชาสัมพันธ์ (สปอต สารคดี ข่าว ประเด็นการสัมภาษณ์)เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเผยแพร่
3. ฝ่ายผังรายการและควบคุมรายการ บรรจุสปอต สารคดี ลงในผังรายการประจำวัน และระบบการออกอากาศ ของห้องส่ง (ระบบ Dalet) ตามข้อตกลง โดยหากเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการสัมภาษณ์ ต้องประสานงาน กับผู้ดำเนินรายการ เพื่อจัดส่งข้อมูลข่าว และรายละเอียดต่างๆ ของแหล่งข่าว รวมถึงประเด็นการสัมภาษณ์ ก่อนล่วงหน้า
4.ดำเนินการออกอาอากาศและเฝ้าฟังการออกอากาศให้เป็นไปตามข้อตกลง

การส่งมอบงาน
1. ดำเนินการบันทึกเสียงรายการที่ออกอากาศลงแผ่นซีดี เพื่อส่งมอบให้ผู้รับบริการ
2. จัดทำหนังสือส่งมอบงานรับรองการออกอากาศตามข้อตกลง

 

----------------------------------------------------------

ช่องทางในการให้บริการ / การติดต่อประสานงาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารทั่วไป : โทร. 0 2277 1966
ฝ่ายผังรายการและควบคุมรายการ : โทร 0 2277 1219

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขั้นตอนการให้บริการเช่าเวลา (5 เมย 65).doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar