21 กันยายน วันสันติภาพโลก

21 กันยายน วันสันติภาพโลก
.
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก หรือ วันสันติภาพสากล เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพ เป็นการรณรงค์ให้หยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน โดยได้เชิญประเทศสมาชิก และหน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก
.
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักประชาธิปไตย ให้ความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของชนทั้งมวลโดยไม่แบ่งชนชั้นและเพศ และไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกับเด็กและสตรี การใช้ภาพนกพิราบขาวคาบช่อมะกอกเป็นสัญลักษณ์สากลแทนความหมายของ “สันติภาพ”
.
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar