Soft Power สาขาท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -ปรับปรุงกฏหมายที่เป็นอุปสรรค
 -พัฒนากฏหมายเพื่อจัดระเบียบเขตอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว
 -บูรณาการทุกหน่วยงาน
 -ตั้งหน่วยงานเชื่อมโยงสถานศึกษากับธุรกิจท่องเที่ยว
 
 

 

 มาริสา สุโกศล หนุนภักดี กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาท่องเที่ยว

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar