Soft Power สาขาศิลปะ

ASEAN ART CAPITAL

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -งบประมานทำแพลตฟอร์ม และหอศิลป์แห่งใหม่ (ร่วมกับเอกชน)
 -บูรณาการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์
 -จัดทำ Art Map โดยกระทรวงดิจิทัลฯ 
 -รวบรวมงานศิลปะจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย
 -ลดภาษีอุปกรณ์งานศิลปะรวมถึงหนังสือศิลปะ เหลือ 5%
 -งดเว้นภาษีนำเข้างานศิลปะ

 

 


เสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาศิลปะ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar