Soft Power สาขาออกแบบ

Thailand as Brand

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -สนับสนุนอัจฉริยะท้องถิ่นในฐานะ Brand ของประเทศ
 -จัดให้มี Venture Capital โดยรัฐ-เอกชน
 -จัดการให้การประกวดแบบในภาครัฐเป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม 
 -สนับสนุนงบวิจัย ปรับหลักสูตร Reskill
 -ลดอุปสรรคทางกฏหมายด้านการพัฒนาเมือง
 -ทบทวนกฏหมาย เช่น พรบ.ทรัพย์สินทางปัญญาฯ

 

 


ดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาออกแบบ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar