Soft Power สาขาแฟชั่น

ยกระดับแฟชั่น สู่ Lifestyle ใหม่ที่เน้นคุณค่า คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -ปรับโครงสร้างองค์กรส่งเสริมแฟชั่น
 -ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
 -สนับสนุนแหล่งทุนและประสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 -สนับสนุนงบวิจัย ปรับหลักสูตร Reskill
 -สนับสนุนที่ปรึกษาด้านธุรกิจ สร้างเครือข่าย
 -ทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและทุนวัฒนธรรม

 

 กลมนาถ องค์วรรณดี กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาแฟชั่น

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar