ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย

ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร แก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

"บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลและของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพลาดเราทุกคนยิ่งจะต้องร่วมมือกัน ด้วยความรักความสามัคคีความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการที่เรา มิเพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญ ของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกัน ผ่านพ้นอุปสรรค และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี"

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีความสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซี่งจะนำความสุขมาให้ตนเองและส่วนรวมตลอดไป"


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar