กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เดิมทีมีพื้นที่ดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารในดินต่ำ เนื้อดินเป็นทราย ไม่อุ้มน้ำ ดินรองรับน้ำได้เพียง 30 มิลลิเมตร มีการชะล้างพังทลายของดินสูง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมองเห็นถึงปัญหาจึงได้มีพระราชดำริให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์และปลูกพืชทำกินได้ โดยแก้ไขปัญหาดินทรายให้เป็นดินดี จัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างสภาพป่าและไม้ยืนต้นในบริเวณโครงการและพื้นที่ข้างเคียง เป็นการปรับสภาพแวดล้อมและเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากขึ้นสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น จนสามารถปลูกพืชทำการเกษตรได้ เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินจนมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีแล้ว พระองค์ทรงมีพระราชดำริต่อยอดความสำเร็จให้ศูนย์ฯแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมการศึกษาเพื่อการเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน มีการศึกษาหาเทคโนโลยีพัฒนาการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเน้นวิธีการผสมผสานเป็นการรักษาสมดุลธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเข้าศึกษาหาความรู้ นำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษาดูงานของประชาชนที่สนใจต่อไปได้

โดยในปี 2566 นี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566

ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทุกท่านมาร่วมงานวันดินโลกปี 2566 เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

#วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต
#WorldSoilDay #soilandwaterasourceoflife


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar