สังเกตบุตรหลาน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ระวังเป็นเหยื่อผู้ค้ายาเสพติด

ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในปัจจุบัน Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัย เด็ก วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ รวมถึงความบันเทิง ความสนุกสนาน
ก็สามารถเสพได้จากสื่อ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การเข้าถึง สื่อ Social Media
หรือสื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นภัยอีกด้านหนึ่งที่เราควรต้องระวัง ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรม
บุตรหลานให้ใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เพราะบุตรหลานอาจถูกชักจูงและชี้นำไปในทางผิด
กลายเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติด ด้วยความอยากรู้อยากลอง
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ลูกหลานต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน มีการใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานาน
ประกอบกับ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องไปทำงานนอกบ้านเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
เท่าที่ควร อาจเป็นสาเหตุให้บุตรหลานถูกชักจูงและชี้นำไปในทางผิดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยาเสพติด หรือการใช้
ยารักษาโรคไปในทางที่ผิด ประกอบกับผู้ค้ายาเสพติดในปัจจุบันมักจะหาช่องทางการลักลอบจำหน่ายโดยใช้ Social Media
หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งตรวจสอบได้ยาก ร่วมกับการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณต่าง ๆ ทำให้เด็กและเยาวชน
ตกเป็นเหยื่อของความอยากรู้อยากลอง และกลายเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติด
ปัญหาการลักลอบจำหน่ายยาและสารเสพติดผ่านช่องทาง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
เพราะสามารถเข้าถึงเด็กและวัยรุ่นได้ง่าย ผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน ต้องพยายามติดตามข่าวสารจากสื่อ Social Media
หรือสื่อสังคมออนไลน์ พยายามปรับตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกับบุตรหลาน หาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
ร่วมกับการสังเกตุพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้เงินในการสั่งของทางออนไลน์มากผิดปกติ
หรือพบสิ่งของต้องสงสัย ต้องรีบเข้าไปพูดคุย ซักถามด้วยเหตุผล และยอมรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความรัก ความเมตตา
ทั้งนี้เมื่อรู้ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ปกครองต้องตั้งสติ ใช้เหตุผล ไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรง
แสดงความรัก ความห่วงใย บอกกล่าวในเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด ที่มีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเรียน
รวมถึงความผิดทางกฎหมาย และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
โดยสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยา และสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัด รักษายาเสพติดได้ที่
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี
และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น
อุดรธานี สงขลา และปัตตานีครับ/ค่ะ
จบบทความประจำวัน เรื่อง “สังเกตบุตรหลาน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ระวังเป็นเหยื่อผู้ค้ายาเสพติด”
เรียบเรียงและนำเสนอโดย ยุทธพร บานเย็น
ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา: สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์


ไฟล์เอกสารประกอบ
1169.สังเกตบุตรหลาน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ระวังเป็นเหยื่อผู้ค้ายาเสพติด.doc |


คะแนนโหวต :