การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในช่วงระหว่างเดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งและลมนิ่ง ทำให้ฝุ่นละออง
สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศจากการใช้งานยานพาหนะบนท้องถนน ประกอบกับมีฝุ่นละอองการก่อสร้างอาคาร
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ควันจากมลพิษ รวมทั้งการเผาป่า ทำให้มีการกระจายของฝุ่นละอองปกคลุมหนาเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาตรการผ่อนคลาย
ในการทำกิจการ สถานประกอบการ และกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดให้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิต
ข้างนอกมากขึ้น ดังนั้น ประชาชนจึงควรสวมหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และสามารถช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5
สำหรับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ที่เป็นค่าวัดฝุ่น PM 2.5 มี 5 ระดับ ซึ่งระดับที่ค่าฝุ่น PM 2.5
ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าอยู่ในระดับปกติ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากค่าฝุ่น PM 2.5
เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน แต่หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
ควรตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 จากแอปพลิเคชัน "Air4Thai" และเว็บไซต์ www.air4thai.com ทุกครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยง
และป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากาก PM 2.5 ตลอดเวลาเพื่อป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก
ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก วัยเรียน และกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงต่อการได้รับมลพิษทางอากาศระดับสูง แต่สามารถป้องกันได้ โดยมีข้อปฏิบัติ 7 วิธี ดังนี้
1. เลี่ยงทำกิจกรรมหรืองดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน 2. สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน หรือสวมหน้ากาก N95 เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลานาน ๆ 3. ทำความสะอาดบ้าน
และโรงเรียนให้สะอาด ห้องปลอดฝุ่น 4. ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น การจุดธูป ปิ้งย่าง เผาขยะ เผาเศษใบไม้ เป็นต้น
5. หากพบเด็กหรือบุคคลในครอบครัวมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบพาไปพบแพทย์ 6. ผู้ที่มีโรคประจำตัว
ควรเลี่ยงการออกนอกบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 และ 7.
ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจควรพบแพทย์ทันทีครับ/ค่ะ

จบบทความประจำวัน เรื่อง “การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5”
เรียบเรียงและนำเสนอโดย ขนิษฐา ยิ้มดี
ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
www.nbt.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา: www.thaihealth.or.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
1168.การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5.doc |


คะแนนโหวต :