อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา

ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริโภคมักหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งการรีวิว
จากคนที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้ติดตามจำนวนมากในโลกโซเชียลนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านการตลาดที่มีแนวโน้มเ
จาะจงเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการโฆษณาในรูปแบบใหม่ การโฆษณาในรูปแบบนี้ “อินฟลูเอนเซอร์
(Influencer)” เป็นส่วนสำคัญที่เข้ามามีอิทธิพลในด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าต่าง ๆ อินฟลูเอนเซอร์ ถ้าจะแปลแบบตรงตัว
หมายถึง “ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล” ซึ่งจะบอกว่าใครก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าเราหันไป
ทางไหน ก็จะพบ Blogger Youtuber Instagraญmmer ที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้ที่ติดตามบนโซเชียล โดยมีความสามารถ
ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้แบรนด์ หรือแม้กระทั่งมีอิทธิพลโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายสามารถควักกระเป๋า ซื้อสินค้า
ตามที่อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นแนะนำได้ แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนการบอกเล่าด้วยการโฆษณาโดย อาศัยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เอง
ก็ยังถือว่าเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่ง บรรดาอินฟลูเอนเซอร์เองก็ต้องพึ่งระวังเรื่องของการรีวิวสินค้าที่อาจจะเข่าข่ายผิดกฎหมาย
ขัดต่อศีลธรรม หรือหลอกลวงผู้บริโภค รวมถึงการใช้ข้อความโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นเท็จ เกินความจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญของสินค้า เพราะการที่อินฟลูเอนเซอร์ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชอบในข้อมูลนั้น เพราะตามกฎหมาย
ระบุชัดเจนว่าผู้พูดต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่พูด หากพูดบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เกินไปจากความจริง หรือโอ้อวดสรรพคุณ
ทำให้หลงเชื่อหรือคล้อยตามในสาระสำคัญที่ไม่เป็นความจริง จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนั่นเอง อาจจะกล่าวได้ว่า
ในยุคนี้ อินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้รีวิว มีส่วนสำคัญในกลไกการตลาดในยุคออนไลน์ แต่ก่อนจะรีวิวก็ควรศึกษาข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ว่าไม่เป็นข้อความที่ห้ามใช้ เป็นเท็จ เกินจริง ซึ่งผิดกฎหมาย และในส่วนของผู้บริโภคเองนั้น
ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการำก็ควรหาข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจ เพราะต้องตระหนักว่าการรีวิว
ในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ก็คือการโฆษณาในอีก รูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้หากพบเห็นการรีวิวหรือโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นเท็จ
เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166 หรือสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนภัย
สินค้าประเภทต่าง ๆ ในเว็ปไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th ครับ/ค่ะ

จบบทความประจำวัน เรื่อง “อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา”
เรียบเรียงโดย ดลยาวารี เดชใจ/....................ศรัญญา สิทธิพล..................นำเสนอ
ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
www.nbt.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


ไฟล์เอกสารประกอบ
1164.อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา.doc |


คะแนนโหวต :