นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

ท่านผู้ฟังครับ/คะ OCPB Connect เป็นแอพพลิเคชั่นที่ สคบ. สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ติดตาม ลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงหรือทำธุรกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับ สคบ. และกับหน่วยงาน ที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมากกว่า 30 หน่วยงาน ภายในแอพพลิเคชั่น OCPB Connect มีคุณสมบัติในการให้บริการ  รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังสามารถตรวจสอบ หรือติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียนว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนใด ในเชิงป้องกันภายใน แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค การแสดงสถิติปัญหาที่มีการร้องเรียนต่อ สคบ. ว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน หรือจะตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบธุรกิจว่าได้มีการจดทะเบียน หรือดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ สำหรับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการค้นหาข้อมูลอื่น ๆ OCPB Connect ก็ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค          ด้านสาธารณสุข การแพทย์ อาหาร ยา การขนส่ง การคมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ธุรกิจการค้า การเงิน การประกันภัย ที่ดิน การบังคับคดี การดำเนินคดี การปกครองท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูล      ได้อย่างครบถ้วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ภายในแอพพลิเคชั่น ยังมีบริการพิเศษในการถาม-ตอบ  ปัญหาต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ โดย Chat Bot พี่ปกป้อง ช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ หรือเกิดปัญหา ให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว สคบ. จึงขอแนะนำให้ดาวน์โหลด OCPB Connect     ไว้ใช้งานกัน เพราะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่เหมาะสมกับยุคที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัด การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์     เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้ เพราะสามารถให้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคกระแสออนไลน์ฟีเวอร์ครับ/ค่ะ

 

จบบทความประจำวัน เรื่อง “นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค” 

เรียบเรียงโดย ดลยาวารี เดชใจ/............พฤทธิ์ แก้ววิบูลย์...................นำเสนอ

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย www.nbt.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


ไฟล์เอกสารประกอบ
1160.นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค.doc |


คะแนนโหวต :