วันพยาบาลสากล

ท่านผู้ฟังครับ/คะ “พยาบาล” เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะเปรียบเป็นผู้ดูแลคนไข้ตลอดเวลา ที่คนทุกช่วงอายุจะต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลเมื่อเข้าไปที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ หรือตาย พยาบาลก็ต้องเข้ามาดูแลอต่อการรักษานั้น ๆ อยู่เสมอ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระก็ว่าได้ ครับ/ค่ะ

และด้วยความสำคัญเบื้องต้นนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ หรือ ICN ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 ทั้งนี้วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยครับ/ค่ะ วันพยาบาลสากลถูกกำหนดขึ้น เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นผู้ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีครับ/ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับ/คะ สำหรับในประเทศไทยนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ.2504 และได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2529 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล และในปีต่อๆ มาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดยตลอด โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่าน และประกาศเกียรติคุณ ให้ประชาชนได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นประจำทุกปี ครับ/ค่ะ

จบบทความประจำวัน เรื่อง “วันพยาบาลสากล”

เรียบเรียงโดย ปาลิตา คณาเดิม

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
12 พ.ค. 67 เรื่อง วันพยาบาลสากล.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar