วันสันติภาพโลก

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “วันสันติภาพโลก” ท่านผู้ฟังครับ/คะ วันนี้วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือ “วันสันติภาพโลก” (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ครับ/ค่ะ วันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเองก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก ส่วนที่มาของวันสันติภาพโลกนั้น มาจากที่ แต่เดิมวันสันติภาพโลกจะตรงกับทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติภาพในครั้งนั้น เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ "สันติภาพ" อันหมายถึง ภาวะสันติสงบสุข ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 สหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันสันติภาพโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสันติภาพสากลของโลก ที่ต้องยุติการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดสู้รบในสงครามตลอดทั้งวัน นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติภาพก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จะต้องร่วมกันรณรงค์และร่วมมือกันส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก ยุติความรุนแรงไม่เพียงแต่ในสงครามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหยุดการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก สำหรับจุดมุ่งหมาย 6 ข้อของวันสันติภาพโลก คือ 1. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ 2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน 3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง และเศรษฐกิจ 4. เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ 6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้หญิง ท่านผู้ฟังครับ/คะ นอกจากนี้ หลานท่านอาจทราบแล้วว่า "นกพิราบ" คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ซึ่งนกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์วันสันติภาพสากล สื่อถึงสันติภาพและความสงบสุข ตามความเชื่อที่ว่า "นกพิราบ" เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วย ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “วันสันติภาพโลก” เรียบเรียงโดย นฤนาถ แข็งขัน / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : https://www.peacedayphilly.org/


ไฟล์เอกสารประกอบ
21 ก.ย. 66 เรื่อง วันสันติภาพโลก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar