วันสถาปนกรมธนารักษ์

บทความประจำวัน วันนี้ขอเสนอเรื่อง “โรคแผลริมอ่อน” ท่านผู้ฟังครับ/คะ กรมธนารักษ์จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา และกรมกษาปณ์สิทธิการเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 โดยใช้ชื่อว่า “กรมพระคลัง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมคลัง” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2495 พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมคลัง” เป็น “กรมธนารักษ์” ตราบจนถึงปัจจุบัน ครับ/ค่ะ กรมธนารักษ์มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในด้านต่าง ๆ โดยแยกเป็นลักษณะงานได้ ดังนี้ 1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ 2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์และการบริหารเงินตรา 4. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ในปี 2566 เป็นปีที่กรมธนารักษ์ครบ 90 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กรมธนารักษ์ได้กำหนดเป้าหมายที่จะเป็นหน่วยงานรัฐที่มีสมรรถนะสูงและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ SMART TRD FOR PEOPLE ประกอบด้วย 1) P : Purpose มุ่งเป้าชัดเจน เชื่อมโยงเป้าหมายระดับชาติ 2) E : Efficient กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรคุณภาพยั่งยืน เพื่อประชาชน 3) O : Organization with Modernization ยกระดับการทำงานด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพบริการ 4) P : Potential มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการและความผาสุกประชาชน 5) L : Live Together องค์กรแห่งความผาสุกที่ผูกพันกัน 6) E : Easy Life องค์กรแห่งความสุข มีสมดุลชีวิต ยกระดับบริการด้วย e-Service ทั้งนี้ ในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 200 บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดา จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท โดยเริ่มจำหน่ายจ่ายแลกในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้ยังเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เหรียญ และจำหน่ายสินค้าสวัสดิการกรมธนารักษ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีทางศาสนาและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อีกทั้งกรมธนารักษ์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์ และกิจกรรมจิตอาสาการรับบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ณ กองกษาปณ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “วันสถาปนากรมธนารักษ์” เรียบเรียงโดย ฐิติมา มหัทธนขจร / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : กรมธนารักษ์


ไฟล์เอกสารประกอบ
23 พ.ค. 66 เรื่อง วันสถาปนากรมธนารักษ์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar